przedłużenie umowy najmu

Umowa najmu jest najczęstszym ze stosunków prawnych zawieranych zarówno pomiędzy przedsiębiorcami, jak i osobami prywatnymi. Jej treść powinna być dobrze przemyślana już na etapie podpisywania, zwłaszcza w sytuacji, gdy jej przedmiotem są rzeczy wartościowe. Dla uniknięcia ewentualnych nieporozumień oraz dla swojej zwyczajnej korzyści, przed podpisaniem takiej umowy, dobrze jest zasięgnąć odpowiedniej porady i dowiedzieć się jakie elementy powinna ona zawierać.

Przeczytaj także: https://rynekmieszkaniowy.pl/omowienie-standardowej-umowy-najmu-mieszkania-dolaczony-wzor-i-aneks/

Ma to na celu zabezpieczenie swoich interesów i uniknięcie ewentualnych nieporozumień. Jak wiadomo w relacjach międzyludzkich bywa różnie, a czasem sytuacja w ciągu kilku chwil potrafi zmienić się diametralnie. Nawet w najlepiej zawiązanych spółkach nietrudno o konflikt interesów. W związku z tym, należy mieć na uwadze, że to, co uzgodnione i dodatkowo spisane na papierze, jest łatwiejsze do udowodnienia.

Przedłużenie umowy najmu

Chcąc przedłużyć umowę najmu, trzeba pamiętać o regułach wynikających wprost z przepisów prawa. Mianowicie co do zasady umowa najmu nieruchomości lub pomieszczenia (np. lokalu mieszkalnego) na okres dłuższy niż rok, powinna być zawierana na piśmie. W przeciwnym razie taką umowę uznaje się za zawartą na czas nieokreślony. Oczywiście w dzisiejszych czasach forma pisemna wydaje się już pewnego rodzaju standardem. Niemniej mogą występować sytuacje, w których lokal lub nieruchomość udostępniany jest zaufanemu znajomemu i formalne zawarcie umowy uznaje się za niepotrzebne. Dlatego warto mieć na uwadze powyższą regulację. Może to mieć przykładowo znaczenie w sytuacji, gdy wynajmujący (osoba udostępniająca lokal) chce swój lokal odzyskać, a najemca (osoba użytkująca) nie wyraża woli jego opuszczenia.

W przypadku umowy uznanej za zawartą na czas nieokreślony obowiązują dłuższe terminy wypowiedzenia. Co za tym idzie w przypadku braku porozumienia z najemcą, wynajmujący odzyska swoją własność w późniejszym terminie (co może być dla niego niekorzystne). Jednocześnie warto zauważyć, że takie okoliczności wcale nie są rzadkością, a to z kolei przemawia za tym, aby umowy najmu miały zawsze (niezależnie od zażyłości w relacjach wynajmującego i najemcy) formę pisemną.

Zawierając umowę najmu w formie pisemnej warto już w jej treści zawrzeć postanowienia dotyczące ewentualnego przedłużenia terminu jej obowiązywania. Przykładowo można to zrobić poprzez umieszczenie w niej zapisu stanowiącego, iż zostaje ona zawarta na określony czas z możliwością przedłużenia. Jednocześnie możliwe jest dodanie zastrzeżenia, że ewentualne przedłużenie takiej umowy będzie wymagało podpisania aneksu.

Aneks do umowy najmu

Gdy strony będą wyrażały chęć przedłużenia umowy najmu, podpiszą stosowny aneks. Natomiast w przypadki braku takiej chęci, końcowa data obowiązywania umowy będzie datą, w której umowa ta przestała obowiązywać. Tutaj należy jednak pamiętać, że zgodnie z regułą określoną w przepisach, jeśli najemca nadal używa rzeczy (mimo upływu terminu obowiązywania umowy lub terminu wypowiedzenia) – za zgodą wynajmującego – wówczas najem uznaje się za przedłużony na czas nieokreślony. W takiej sytuacji natomiast może wystąpić problem przedstawiony w akapicie powyżej.

Przeczytaj także: https://www.terazbiznes.pl/news/5507/aneks-do-umowy-najmu-okazjonalnego

Kolejnym sposobem przedłużenia umowy najmu jest zwyczajne porozumienie się stron i podpisanie aneksu określającego nowy termin jej obowiązywania – nawet jeśli w zapisach samej umowy takiej możliwości nie przewidziano. Umowa najmu stanowi bowiem umowę o charakterze cywilnoprawnym, a to z kolei oznacza, że jej ramy i treść są kształtowane przez strony w sposób dowolny (oczywiście o ile jest to zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa).

W kwestii przedłużenia umowy najmu – niezależnie od powyższych rozważań – najważniejsza jest nić porozumienia pomiędzy stronami. Najlepszym natomiast sposobem dla uniknięcia ewentualnych nieporozumień i konfliktów jest uwzględnienie w umowie (mającej formę pisemną) takich postanowień i terminów (np. wypowiedzenia), które będą obiektywnie zabezpieczały interesy obu stron.