Prawo gospodarcze

Prawo gospodarcze możemy definiować jako jedną z dziedzin prawa, która reguluje wszelkie kwestie związane z działalnością gospodarczą, a więc wszelkie prawne stosunki pomiędzy państwem a podmiotem gospodarczym. Co obejmuje?

Prawo gospodarcze jest bardzo szeroką gałęzią prawa, stąd każdorazowo warto konsultować się z kancelarią prawa gospodarczego, aby właściwie interpretować wszelkie przepisy, które znajdują się w jego obszarze. Prawo gospodarcze reguluje stosunki poziome, a więc te zachodzące pomiędzy przedsiębiorcami oraz stosunki pionowe – zachodzące pomiędzy przedsiębiorcą a państwem. Ze względu na złożoność tych zagadnień prawo gospodarcze dzielimy na publiczne prawdo gospodarcze oraz prywatne prawo gospodarcze.

Publiczne prawo gospodarcze

Prawo gospodarcze publiczne obejmuje wszelkie normy prawne, które mają związek z oddziaływaniem państwa na sferę gospodarczą oraz określa stosunki pomiędzy państwem a przedsiębiorcami. Reguluje ono również prawa i obowiązki przedsiębiorców, wytycza granicę wpływu państwa na politykę gospodarczą (a więc na jakich zasadach państwo może kontrolować działania firmy), a także wyjaśnia, w jaki sposób podejmowane są decyzje przez organy państwowe w gospodarce, jak również jakie kompetencje posiadają i jakie zadania mają przed sobą. Określa również, jakie warunki trzeba spełnić i jakie są zasady prowadzenia działalności gospodarczej. Publiczne prawo gospodarcze ma dość szeroki zakres i obejmuje m.in. prawo telekomunikacyjne, prawo energetyczne, prawo konkurencji czy nadzór bankowy. Innymi słowy – publiczne prawo gospodarcze reguluje funkcje państwa w gospodarce.

Prywatne prawo gospodarcze

Prawo gospodarcze prywatne skupia się na regułach i prawnych stosunkach pomiędzy uczestnikami obrotu gospodarczego. Ta dziedzina prawa gospodarczego zajmuje się więc głównie kwestiami związanymi z przedsiębiorcami oraz konsumentami. Prywatne prawo gospodarcze określa normy, które regulują stosunki majątkowe pomiędzy przedsiębiorcami, które powstają na skutek prowadzonej przez nich działalności gospodarczej.

*Materiał nadesłany przez partnera.