analiza swot

Analiza SWOT to technika opracowana w Stanford w latach 70. XX wieku, często stosowana w planowaniu strategicznym. SWOT to akronim anglojęzycznych wyrazów oznaczających w kolejności: mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia. Jest ustrukturyzowaną metodą planowania, która ocenia te cztery elementy organizacji, projektu lub przedsięwzięcia biznesowego.

Analiza SWOT to prosta, ale potężna struktura do wykorzystania mocnych stron organizacji, ulepszania słabych stron, minimalizowania zagrożeń i maksymalnego wykorzystania szans. Jest to proces, w którym zespół zarządzający identyfikuje wewnętrzne i zewnętrzne czynniki, które będą miały wpływ na przyszłe wyniki firmy. Pomaga zidentyfikować, co dzieje się wewnątrz i na zewnątrz organizacji, dzięki czemu możesz planować i zarządzać swoim biznesem w najbardziej efektywny sposób.

Kiedy używać analizy SWOT?

SWOT polega na identyfikacji mocnych i słabych stron organizacji oraz szans i zagrożeń występujących na rynku, na którym działa. Może być wykorzystany do badania różnych sytuacji biznesowych:

 • Organizacja może przeprowadzić analizę SWOT dla każdego ze swoich produktów, usług i rynków, decydując o najlepszym sposobie osiągnięcia przyszłego wzrostu.
 • Na początku projektu ważne jest, aby zapoznać się z bieżącą sytuacją. Docenianie swoich mocnych stron, badanie możliwości, wskazywanie słabych stron i identyfikowanie zagrożeń to rozważny sposób na rozpoczęcie start-upów we właściwym kierunku.

Podstawowe zagadnienia analizy SWOT

Analiza SWOT pomoże Ci zrozumieć pozycję firmy, która zachęci do tworzenia pomysłów i podejmowania decyzji, jak budować na mocnych stronach, wykorzystywać szanse, minimalizować słabości i chronić przed zagrożeniami. Poniżej znajdują się cztery zalety korzystania z analizy SWOT dla Twojej firmy:
 1. Zidentyfikuj podstawowe kompetencje – zapewnia jasny obraz Twoich kluczowych kompetencji i pozwala na ich wykorzystanie w celu osiągnięcia celów biznesowych.
 2. Zidentyfikuj słabe strony – Rozpoznanie słabych stron firmy jest jednym z pierwszych kroków do ulepszenia firmy. Ujawnia twoje słabości i daje szansę na ich odwrócenie
 3. Eksploruj możliwości – pomaga odkrywać możliwości, które są przed nami. Korzystając z tego, możesz opracować swoje strategiczne plany rozwoju w oparciu o swoje mocne i słabe strony
 4. Rozpoznaj potencjalne korzyści – pomaga analizować możliwe zagrożenia dla firmy, a następnie umożliwia wprowadzenie niezbędnych zmian w zasadach biznesowych i niezbędnych działań. Dodatkowo ułatwia tworzenie planów uzupełniających lub alternatywnych, planów awaryjnych i tak dalej.

Pytanie i lista kontrolna SWOT

Analizę SWOT można przeprowadzić odpowiadając na grupę podobnych pytań (w zależności od kontekstu lub charakteru problemów, które chciałbyś rozwiązać), dla każdego z czterech komponentów:

Silne strony

 • Określ swoje umiejętności i możliwości.
 • Co możesz zrobić szczególnie dobrze w stosunku do rywali?
 • Co analitycy uważają za Twoje mocne strony?
 • Jakie masz zasoby?
 • Czy Twoja marka lub reputacja są mocne?

Słabości

 • Czy rywale radzą sobie lepiej niż Ty?
 • Co robisz mało efetywnie?
 • Co generuje największe niezadowolenie i reklamacje klientów?
 • Co generuje najwięcej niezadowolenia i skarg pracowników?
 • Jakie procesy i działania możesz ulepszyć?

Możliwości

 • Gdzie możesz wykorzystać swoje mocne strony?
 • Jak zmieniają się Twoi klienci i ich potrzeby?
 • Jak technologia zmienia Twój biznes?
 • Czy są nowe rynki dla Twoich mocnych stron? (np. zagraniczne)
 • Czy są nowe sposoby wytwarzania Twoich produktów?
 • Czy klienci Twoich rywali są niezadowoleni?

Zagrożenia

 • Czy klienci są w stanie zaspokoić swoje potrzeby dzięki alternatywnym produktom?
 • Czy klienci muszą odejść od Twojego produktu?
 • Co rozwijają Twoi konkurenci?
 • Czy Twoi rywale poprawiają ofertę lub ceny produktów?
 • Czy nowa technologia sprawia, że Twój produkt jest przestarzały?
 • Czy Twoje przepływy pieniężne i pozycja zadłużenia są w dobrych proporcjach?
 • Czy Twoi pracownicy są zadowoleni?
 • Czy obroty są wysokie?
 • Czy nadchodzi nowa konkurencja?
 • Czy sprzedaż rośnie wolniej niż średnia w branży?
Możesz opracować listę priorytetowych mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń na podstawie niektórych pytań, analiz, badań wywiadów dotyczących obecnego stanu i zewnętrznego środowiska operacyjnego.

Jak przeprowadzić analizę SWOT?

Jak wspomniano wcześniej, SWOT oznacza mocne strony, słabe strony, szanse i zagrożenia. To sposób na podsumowanie obecnego stanu firmy i pomoc w opracowaniu planu na przyszłość. Niezależnie od tego, czy Ty lub Twój zespół planujecie w przyszłości konkretne produkty, pracę, osobistą lub jakąkolwiek inną dziedzinę, proces analizy SWOT można przeprowadzić w następujący sposób:
Krok 1 – Wymień wszystkie istniejące mocne strony. Następnie z kolei wypisz wszystkie istniejące obecnie słabości.
Krok 2 – Wypisz wszystkie możliwości, które istnieją w przyszłości. Szanse to potencjalne przyszłe mocne strony. Następnie z kolei wypisz wszystkie zagrożenia, które istnieją w przyszłości. Zagrożenia to potencjalne przyszłe słabości.
Krok 3 – Plan działania – Przejrzyj swoją macierz SWOT w celu stworzenia planu działania dotyczącego każdego z czterech obszarów.
Podsumowanie:
 • Mocne strony należy utrzymywać, budować na nich lub wykorzystywać.
 • Słabości należy naprawić lub zatrzymać.
 • Szansom należy nadać priorytety i zoptymalizować je.
 • Zagrożenia należy przeciwdziałać lub minimalizować.

Przykład analizy SWOT – uruchomienie małej firmy w Internecie

Silne strony

 • Niskie koszta ogólne i dodatkowe świadczenia.
 • Szybka reakcja na zmiany rynkowe.

Słabości

 • Istniejące obciążenie pracą jest zbyt wysokie.
 • Brak wcześniejszych doświadczeń w zakresie planowania.
 • Brakujące ekspertyz w niektórych obszarach.

Możliwości

 • Potrzeba zwiększenia udziału w rynku.
 • Przekształcenie istniejących produktów na nowe rynki.

Zagrożenia

 • Partnerzy biznesowi mają niską lojalność.
 • Więksi konkurenci otrzymują większość udziałów w rynku i mają bardziej znaną markę.
 • Koszt inwestycji technologicznej.

Plan działania

Korzystając z analizy SWOT do planowania, należy dostosować pozytywne elementy, aby pomóc wykorzystać szanse i zidentyfikować luki w negatywnych elementach, które należy poprawić lub zarządzać. Dążenie do implikacji z analizy SWOT wymaga strategicznego skoku, przyjrzenia się powiązaniom w różnych kategoriach (np. gdzie siła pomaga nam złagodzić zagrożenie), a także holistycznego spojrzenia na trendy.

 • Siła – utrzymuj niskie koszty ogólne, zmieniając strukturę wynagrodzeń, aby zrównoważyć wynagrodzenie podstawowe z bonusami za wyniki.
 • Słabość – Studiuj, badaj i wdrażaj system planowania projektów i postępuj zgodnie z nim.
 • Możliwość – najpierw przetestuj nowy rynek, używając jednego istniejącego produktu.
 • Zagrożenia – uwzględnij partnera biznesowego w systemie prowizji opartej na wynikach.

Przeczytaj także przykładową analizę swot firmy: Przykład analizy swot przedsiębiorstwa z obszernym omówieniem – Terazbiznes.pl – na podstawie fikcyjnych danych poglądowych.

 

Bibliogroafia:

https://mfiles.pl/pl/index.php/Analiza_SWOT
https://mambiznes.pl/poradniki/analiza-swot-zrobic-98134
https://www.iso.org.pl/uslugi-zarzadzania/wdrazanie-systemow/zarzadzanie-strategiczne/analiza-swot/
https://questus.pl/blog/analiza-swot-na-czym-polega-i-kiedy-ja-stosowac/
https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-analiza-swot
https://lepszymanager.pl/swot-analiza/