Dywidendy z ETF
Źródło: Materiał Partnera.

Czym są dywidendy ETF?

Dywidendy są częścią zysków, jakie przedsiębiorstwo przekazuje swoim akcjonariuszom. W przypadku funduszy ETF, dywidendy są generowane przez aktywa znajdujące się w portfelu funduszu. Z tego powodu głównym źródłem dywidend ETF są spółki notowane na giełdach, w które fundusz jest zainwestowany. Oznacza to, że korzyści z dywidend ETF są podobne do korzyści z dywidend z akcji.

Jak generowane są dywidendy w ETF?

ETF zazwyczaj zbierają dywidendy od spółek wchodzących w skład ich portfela. Te dywidendy są potem przekazywane inwestorom w formie wypłat gotówkowych lub automatycznie reinwestowane w dodatkowe akcje ETF i to właśnie ten sposób wypłaty określa czy mamy do czynienia z ETF dystrybucyjnym czy akumulacyjnym..

Reinwestowanie dywidend może być szczególnie korzystne dla inwestorów długoterminowych, ponieważ umożliwia zwiększenie wielkości inwestycji bez dodatkowych kosztów transakcyjnych. Mechanizm ten podobny jest do mechanizmu składanego, gdzie wraz z czasem podstawa nam się zwiększa. Dla tych, którzy preferują regularny dochód, wypłaty gotówkowe będą atrakcyjniejszą opcją.

Jakie korzyści mamy z dywidend ETF?

Stabilny i regularny dochód z dywidendy z ETF jest jedną z głównych zalet. Jest to szczególnie atrakcyjne dla osób, które skupiają się na portfelu pasywnym, bez konieczności regularnego monitorowania rynku. Dywidendy często rosną wraz z inflacją, więc stanowią dobre przed nią zabezpieczenie. Wysokość wypłacanych dywidend może być korygowana, aby utrzymać siłę nabywczą inwestorów, co pozwala im uniknąć utraty wartości swoich oszczędności.

Dywidendy stanowią część całkowitego zwrotu z inwestycji w ETF. Nawet jeśli ceny akcji w portfelu ETF nie zmieniają się znacząco, inwestorzy mogą cieszyć się dywidendami, które przyczyniają się do zwiększenia całkowitej wartości ich portfela. Dywidendy z tych funduszy można traktować jako kolejne źródło dochodu. Pozwala to na większą dywersyfikację bez wymogu szukania kolejnych instrumentów inwestycyjnych. Posiadając portfel ETF obejmujący różne branże i spółki, inwestorzy minimalizują ryzyko związane z zależnością od wyników jednej konkretnej spółki.

Jakie wyzwania wiążą się z dywidendami ETF?

Niektóre ETF mogą mieć niską stopę dywidend z powodu charakterystyki portfela lub polityki dywidendowej spółek, w które fundusz jest zainwestowany. Stopa zwrotu nigdy nie będzie równa stopie zwrotu, gdybyśmy inwestowali w reprezentowane akcje. Musimy brać pod uwagę różnice w stopach dywidend między różnymi ETF przed dokonaniem inwestycji. Jednocześnie dywidendy są w dużej mierze zależne od wyników spółek wchodzących w skład portfela ETF. Jeśli wyniki finansowe tych spółek są słabe, dywidendy mogą być mniejsze lub wręcz zawieszone.

Dywidendy jako źródło dochodu podlegają opodatkowaniu w większości krajów. Podatki obniżą rzeczywistą wartość dywidend otrzymywanych przez inwestorów, co zmieni również stopę zwrotu.